Sunday, 1 October 2017

शोधता तुला ..


एकाच वेळी तू आयुष्यात येशील याची वाटसुद्धा पाहणं ,आणि त्याच वेळी या जगातल्या चेहऱ्यांच्या गर्दीमध्ये तुला शोधणं  हे सोप्प नाहीय .. 
शोधता शोधता तुला 
माझा मीच कसा हरवलो .. 
कधी या वाटेवर 
तर कधी त्या वळणावर 
मी एकटाच घुटमळलो .. 
प्रत्येक क्षणाला का असं सारखं जाणवत कि तू आहेस कुठेतरी ,माझ्या आयुष्यात नसूनही तू आहेस आणि तुझं ते असणं जाणवतं मला आणि माझ्या मनाला क्षणाक्षणाला .. 
आहेस तू कुठेतरी 
हे माझं मन जाणत .. 
कदाचित 
या मनाला माझ्या 
तुझं हे असं जाणवतं .. 
माहित नाही कधी भेट होईल आपली ,पण एवढं नक्की माहित आहे कि भेट होईल कधीतरी कुठेतरी .. कुठल्यातरी वळणावर वा आयुष्याच्या या वाटेवर नक्की भेटशील तू मला .. आणि माझ्या पावलांसोबत जोडली जातील तुझी पाउलें ..  
भेटतील कधीतरी कुठेतरी 
आपल्या पावलांची वाट 
होईल पुढचा रस्ताही एक 
आणि सरेल हि आयुष्याची वाट ..                                                                             - सुधीर 

2 comments: